Ecoponto Oswaldo Valle Cordeiro : -23.556703, -46.491823